Regulamin konkursów


§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Ishiki w serwisach:
            a.) Facebook: https://www.facebook.com/IshikiBialystok
            b.) Instagram:  https://www.instagram.com/ishiki_bialystok/
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest firma Bartosz Sadowski ul.Białostocka 126 17-200 Hajnówka, NIP: 5432002184; zwana dalej "Organizatorem".
5. Konkurs będzie trwał zgodnie z zasadami opisanymi w poście konkursowym.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2.[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w punkcie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w województwie podlaskim, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.


§ 3.[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie określonej czynności o której jest mowa w poście zadaniowym.
2. Tylko zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie wskazanej w treści posta w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie.
3. W momencie opublikowania zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.


§ 4.[NAGRODY]
1. Nagrody w konkursie każdorazowo są opisane w poście konkursowym.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi wymaganiami.


§ 5.[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie podanym w poście.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w nowym poście.
3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Ishiki na Facebooku poprzez wiadomość prywatną bądź mailowo najpóźniej do 7 dnia po rozstrzygniciu. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru nowego alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
6. Zwycięzca podczas odbierania nagrody lub jej realizacji dostaje imienny dyplom zwycięzcy i wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie.


§ 6.[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac, zdjęcia pamiątkowego oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Ishiki w serwisie Facebook, wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.


§ 7.[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.


§ 8.[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.


Regulamin wydarzenia „Metamorfozy”

§ 1 
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem wydarzenia “Metamorfozy” jest Ishiki - japoński sekret zdrowia, który mieści się na ul. Jana Pawła II 59 lok. U3, 15-704 Białystok, tel.: 530895095, adres e-mail: biuro@ishiki.pl, zarejestrowane, jako Bartosz Sadowski ul. Białostocka 126, 15-399 Hajnówka, NIP: 5432002184. Wydarzenie będzie promowane w mediach i na portalach społecznościowych u siebie i współorganizatorów. Wspólnie wszyscy organizatorzy będą nazywani dalej „Organizatorem”.
2. Celem wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (dalej „Metamorfoza”) jest wyłonienie 1 laureatki, która weźmie udział w wydarzeniu i podda się metamorfozie sylwetki poprzez zabiegi kosmetologiczne modelujące na ciało, aktywność fizyczną, usługi fryzjera, kosmetyczki, makijażystki i stylistki.
3. Metamorfoza będzie trwała w dniach 1-18 grudnia 2020.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia udostępnienia Metamorfozy na portalu Facebook i Instagram do 30 listopada 2020 23:59.

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu


1. W Metamorfozie mogą brać udział tylko pełnoletnie kobiety posiadające pełną zdolność do czynności prawnych które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. Wydarzenie jest przeznaczone tylko dla osób zamieszkałych w Białymstoku lub w promieniu 20 kilometrów oddalonym od miasta.
2. Aby wziąć udział w Metamorfozie, należy zgłosić chęć udziału pod postem informującym o wydarzeniu na Instagramie i Facebook w formie postu, w którym kandydatka odpowie na pytanie konkursowe "Co ta metamorfoza zmieni w Twoim życiu?" oraz załączy poniższe informacje w wiadomości prywatnej na maila biuro@ishiki.pl:
a. imię i nazwisko, numer telefonu,
b. 2 zdjęcia (twarzy i sylwetki),
c. dyspozycyjność - ile dni w tygodniu i w jakich godzinach uczestnik jest w stanie poświęcić na lekcje tańca i zabiegi. Podane terminy zostaną wzięte pod uwagę przez Organizatora podczas układania harmonogramu przebiegu Metamorfozy.
4. Kobiety spełniające wymagania niniejszego Regulaminu, które dokonają zgłoszenia w sposób zgodny z Regulaminem, stają się uczestnikiem Metamorfozy (dalej „Uczestnik”).

§ 3 
Przebieg Castingu


1. Organizator powoła Jury (dalej „ Jury” ), które w głosowaniu, zwykłą większością głosów spośród wszystkich Uczestników Castingu dokona wyboru laureatki wydarzenia, która zdaniem Jury, w sposób najciekawszy opisała motywy udziału w Metamorfozie.
2. Uczestnik, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zaproszona na własny koszt we wskazane przez Jury miejsce, w celu odbycia konsultacji. W wyniku tych konsultacji Jury wraz z Uczestnik ustalą dyspozycyjność Uczestniczki i wspólnie ustalą harmonogram przebiegu Metamorfozy.
3. Konsultacje odbędą się w Białymstoku, w terminie wskazanym przez Organizatora.
4. Zgłaszając swój udział w Castingu, Uczestnik wyraża zgodę na przyjazd do wskazanego przez Organizatora miejsca na własny koszt oraz na możliwy przyjazd do ich miejsca zamieszkania (domu lub mieszkania) specjalistów (tj kosmetologa, fryzjera, makijażystkę, stylistkę, kosmetologa, nauczyciela tańca), jak również na wykonanie dokumentacji filmowej/ zdjęciowej z udziałem Uczestnika, we wskazanym przez przedstawicieli Organizatora terminie.

§ 4 
Zobowiązania Uczestnika


1. Zgłaszając się do udziału w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w Metamorfozie, celem wzięcia udziału w programie, Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania stosownej umowy obejmującej wyrażenia zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska, wizerunku i głosu, stworzonych przez Niego w kampanii utworów i przedmiotów praw pokrewnych, dokonywanie adaptacji i montażu zdjęć oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu wyprodukowania materiałów oraz innych reportaży i przekazów, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów zdjęciowych, czy audiowizualnych, a także pojedynczych zdjęć fotograficznych wykonanych podczas realizacji zdjęć do Metamorfozy oraz ich rozpowszechniania i promocji w mediach społecznościowych i innych przekazach w zakresie określonym w ust. 2-3 poniżej oraz innych zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku, głosu Uczestnika oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych na współorganizatorów.
2. Z dniem zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji, uprawniającej do korzystania ze Zdjęcia na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, jak również wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika (w tym w szczególności utrwalonego na Zdjęciu), w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, w związku z Metamorfozą oraz innymi audycjami tworzonymi i/lub rozpowszechnianymi przez Organizatora, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Metamorfozy, a także jej promocji i/lub Organizatora, w zakresie określonym w ust. 3 poniżej. Organizator jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Zdjęcia oraz do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, a także włączania Zdjęcia do innych dzieł, w tym utworów audiowizualnych, w tym w celu promocji Organizatora, jego towarów i usług, Audycji oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.
3. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 1 i 2 są nieograniczone czasowo i terytorialnie i odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji.
4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do Zdjęcia i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym za Zdjęcie oraz za ewentualne szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie związane z ich wykorzystywaniem, jak również naruszenie przepisów prawa.
6. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób na Zdjęciu reklamować lub promować jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.
7. Uczestnik nie może przekazać wygranej w Wydarzeniu osobie trzeciej oraz nie może wymienić kosztu usług wykonanych podczas Wydarzenia na równowartość pieniężną.

§ 5
Publikacja Regulaminu Metamorfozy

Z treścią Regulaminu Metamorfozy można się zapoznać poprzez stronę www.ishiki.pl, kontaktując się mailowo poprzez adres e-mail: biuro@ishiki.pl lub osobiście w Ishiki - japoński sekret zdrowia na ul. Jana Pawła II 59 lok U3, 15-704 Białystok.


§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych uczestników jest Bartosz Sadowski. Dane uczestników Metamorfozy będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Metamorfozy i rozstrzygnięcia wyłonienia laureatki wydarzenia.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.
3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do organizatorów jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Metamorfozy. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez niżej wymienione firmy do zakończenia Metamorfozy:
Latin Studio Centrum Tańca i Fitness przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14B/4, Białystok, NIP: 9661855832,
Yasumi spółka z o. o. przy ul. Mikołaja Kopernika 13, Kalisz, NIP: 6182143546,
Teraz Ty - Kosmetologia Dominika Jurgielanis przy ul. Kochanowskiego 20 lok. 1U, Białystok, NIP: 8442340866,
Kameleon Marzena Ostrowska przy ul. Icchoka Malmeda 13/25, Białystok, NIP: 5422595567,
Royal Justyna M.
PHU THOR Monika Faltyn & Łukasz Łazuk S.C., ul. Marczukowska 6C, 15-724 Białystok, NIP: 5423232536,
Koku Sushi przy ul. Jana Kilińskiego 7/1, 15-089 Białystok, NIP: 9661748668,
Kacper Białobłocki Fotografia Ślubna przy ul. Rybacka 4/2, Sobolewo, NIP: 5451659117.

5. Organizatorzy będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Metamorfozie.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatorów.
8. W celu ułatwienia Uczestnikowi Metamorfozy kontaktu w sprawie odbioru podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do skrzynki mailowej:
biuro@ishiki.pl
9. Wszelkie szczegóły nagród będą w opisie w wydarzeniu "Metamorfozy" na fanpage Ishiki - floating & ganbanyoku Białystok.
10.Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym www.facebook.com („Facebook”) zamieszczonego na profilu https://www.facebook.com/IshikiBialystok (zwanego dalej “Konkursem”), jest Ishiki - japoński sekret zdrowia, które mieści się na ul. Jana Pawła II 59 lok. U3, 15-704 Białystok, tel.: 530895095, adres e-mail: biuro@ishiki.pl, zarejestrowane, jako Bartosz Sadowski ul. Białostocka 126, 15-399 Hajnówka, NIP: 5432002184 (zwany dalej „Organizatorem”).
11. Fundatorem Nagród są Organizatorzy i Partnerzy.
12. .Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Wydarzenia są Organizatorzy i Partnerzy.
13. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Wydarzenia. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
14. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Wydarzenia.
15. Wydarzenie nie jest stworzone, administrowane, wspierane ani sponsorowany przez Facebook oraz Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram.
16. Wydarzenia jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/IshikiBialystok oraz https://www.instagram.com/ishiki_bialystok/.
17. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Wydarzenia , tj. udzielaniem informacji na temat Wydarzenia oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

Bądź z nami w kontakcie

Adres

Al. Jana Pawła II 59 lok. U3
15-753 Białystok
apartmentenvelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram